Wij verbinden professionals in de huisartsenzorg

Eerstelijnszorg in Zeeland verdient optimale aandacht en ondersteuning. Het is een onmisbare schakel binnen het zorgnetwerk. Het goed organiseren daarvan is essentieel. Wij voelen ons daar verantwoordelijk voor.
Zeelandbrug

Bij De huisartsenconnectie verbinden we alle professionals die in Zeeland deze zorg bieden of mogelijk maken. Het hele netwerk rondom de huisarts en de huisartsen zelf werken samen. Iedere schakel en iedere connectie is daarin belangrijk. Of dat nu gaat om onze organisatie, die ondersteunende diensten voor huisartsenzorg levert, of de huisartsenspoedposten en -praktijken. Wij geloven in connectie en samenwerking. 

Samen voor de beste eerstelijnszorg in Zeeland

Samen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de huisartsenzorg in Zeeland hoog is en blijft. Zo kunnen we ook in de toekomst klaar staan voor onze patiënten, collega’s, inwoners van Zeeland en iedere partner binnen het zorgnetwerk. 
Wij gaan voor connectie.

De huisartsenconnectie

 • Is het aanspreekpunt bij regionale ontwikkelingen en behartigt daarin het collectieve belang
 • Ondersteunt en faciliteert praktijken en (toekomstige)huisartsen bij opvolging en vestiging
 • Levert praktijkmanagement en -ondersteuning
 • Stuurt en beheert de huisartsenspoedzorg in de avond-, nacht- en weekenduren 
 • Beheert de zorgstraten voor de chronische zorg en ouderenzorg en ziet, vanuit patiëntenbelang, toe op de kwaliteit daarvan 
 • Faciliteert en ondersteunt de praktijken en ketenpartners in het kader van geestelijke gezondheidszorg (GGZ)en medisch specialistische zorg (MSZ); 
 • Geeft (on)gevraagd advies t.a.v. verbetermogelijkheden. 
Kantoor

Missie, visie en doelen

Faciliteren, organiseren en innoveren
De huisartsenconnectie heeft als missie de huisartsenzorg en daaraan gekoppelde eerstelijnszorg te faciliteren, organiseren en innoveren; van goede kwaliteit, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners, gericht op alle inwoners en passanten in Zeeland.
Duidelijk aanspreekpunt
Met als doel de organisatiekracht van deze zorg te versterken om daarmee toekomstbestendige huisartsenzorg te verwezenlijken. De huisartsenconnectie is een duidelijk aanspreekpunt in het werkgebied, heeft een richtinggevende assertieve rol in de eerste lijn en stuurt als dé vertegenwoordiger van de eerste lijn op grote regionale vraagstukken. Dit resulteert in kwalitatief hoogwaardige, 24/7 toegankelijke en toekomstbestendige huisartsenzorg, die in samenhang met andere vormen van zorg en hulpverlening zorgt voor een integraal toekomstbestendig zorginfrastructuur voor inwoners en passanten in Zeeland.
Versterken van de samenwerking
Door het versterken van de samenwerking in de eerstelijnszorg leveren wij een bijdrage aan: gezondere inwoners, betere ervaren kwaliteit van zorg, lagere kosten per hoofd bevolking en werkplezier bij zorgprofessionals. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: samen – open/transparant – gelijkwaardig.

Onze rol als Regionale Huisartsenorganisatie (RHO)

voor Walcheren, Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland

 • Regionale samenwerking (o.a. Zeeuwse Zorg Coalitie)
 • Sterke regionale positie
 • Regionaal aanspreekpunt voor huisartsen en eerstelijnszorg
 • Huisartsenspoedzorg Zeeland
 • Ondersteuning en facilitering dagpraktijken
 • Ondersteuning eerstelijns chronische zorg
 • Deskundigheidsbevordering zorgprofessionals
Regiokaart

De organisatie werkt vanuit de volgende inhoudelijke clusters

Acute zorg
faciliteert, organiseert en innoveert de huisartsenspoedzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) voor en namens de huisartsen.
Dagzorg
faciliteert, organiseert en innoveert processen in het zorgnetwerk van de eerstelijnszorg die gekoppeld zijn aan de huisartsenzorg. Denk hierbij aan ouderenzorg, GGZ, de zorgketens Astma/COPD/DM/CVRM. Ook wordt vanuit dit cluster ondersteuning aan huisartsenpraktijken geleverd in de vorm van praktijkmanagement.
Programma Continuïteit Huisartsenzorg
richt zich op vier cluster-overstijgende beleidslijnen: werving van huisartsen, toekomstbestendigheid en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg in de regio, noodscenario’s bij acute toegankelijkheidsproblemen en (inter-)regionale samenwerking. Met als doelstelling dat iedere inwoner in de regio ingeschreven staat bij een (toekomstbestendige) huisartsenpraktijk.
Bedrijfsvoering
borgt de kwaliteit van de werkzaamheden van de coöperatie. Beleidslijnen als ‘de basis op orde’, duurzaamheid en scholing spelen hierbij een belangrijke rol.

Gerelateerde activiteiten

Programma ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’

'Meer Tijd Voor de Patiënt' (MTVP) heeft als doel de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken, de kwaliteit hoog te houden en dat medewerkers met plezier hun werk kunnen blijven doen.

Meer Tijd voor de Patient

Programma Continuïteit Huisartsenzorg

Zorgen voor continuïteit en toegankelijkheid binnen de huisartsenzorg. Nu en in de toekomst. Dat is waar ons Programma Continuïteit Huisartsenzorg voor gaat. Zowel binnen als buiten dit programma wordt intensief samengewerkt om ons doel te bereiken en zekerheid te bieden voor de toekomst.

Team Continuïteit Huisartsenzorg

Onze beloften:

 • Activiteiten voor vestiging voldoende huisartsen
 • Betrouwbare werkgever in de regio
 • Versterking organisatiekracht van huisartsen en eerstelijnszorg
 • Duurzame samenwerkingsrelaties aangaan
 • Kansen benutten gericht op innovatie en technologie

Veelgestelde vragen